הסכם גירושין - כל שחשוב לדעת
טל': 5751505- 03 פקס: 9094477 - 03

הסכם גירושין - כל שחשוב לדעתהסכם גירושין - כל שחשוב לדעת
מאת: עורכת דין אביטל רבינוביץ

כאשר עסקינן בבני זוג,אשר נשאו כדמו"י,ולאחר זמן מה הגיעולכלל החלטה, כי מוטב להיפרד, הרי שהדבר נעשה באמצעות הסכם גירושין אליו מגיעיםהצדדים,לעתים ביוזמתם ולעיתים ביוזמת בימ"ש או ביה"ד הרבני או אף במסגרת הליך גישורהמתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט.
הסכם גירושין
הסכם גירושין טומןבחובו התייחסות למספר נושאים מהותיים.
משמורת הקטין
חוק הכשרותהמשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ד-1962 קובע,כי שני ההורים גם יחד הינם אפוטרופוסיםהטבעיים של הקטין-ללא קשר לעובדה בידי מי מוחזק הקטין הלכה למעשה.
במסגרת הסכםהגירושין על ההורים להחליט במשמורתו של מי יהיה הילד,כלומר מהו ההורה אצלו יתגוררהילד לאחר הפירוד בין ההורים.
יצויין,כי אפוטרופסות ההורים כוללת הן אתהחובה והן את הזכות לדאוג לצרכיו הכוללים של הקטין החל מחינוך,בריאות וכלה בענייניוהפיננסיים והאחרים. הורים החיים בנפרד זכאים להסכים ביניהם מי יהיה ההורה המשמורןומי יהיה זכאי להסדרי ראיה.
הסדרי ראיה/זכויות בקור
העיקרוןהמנחה, בעניין זה הינו -טובת הילד.
עקרון טובת הילד,דורש זכויות מגע עם ההורההלא משמורן,ומשכך חלה על ההורה המשמורן לאפשר את הסדרי הראייה,בהתחשב בסדר יומו שלהקטין ובאילוצים הקיימים.
חשוב לציין,כי ככל שההורה בעל זכות הביקור (ההורה הלאמשמורן),משקיע בקשר -אם על-ידי בלויים משותפים, השתתפות באירועים מרכזיים בחייהילד,יצירת קשר טלפוני,התעניינות בקטין ובנעשה עימו בביה"ס ובחברה - כך מתהדק הקשרויוצר פיצוי לחסך.
כאשר חלוקת מועדי הביקור שווה,פחות או יותר, אצל כל אחדמההורים, מדובר למעשה על משמורת משותפת.
מחקרים הראו,כי ישנם היבטים חיובייםושליליים,למשמורת משותפת,וכי יש לבחון כל מקרה לגופו טרם קבלת החלטה בעניין .
על קצה המזלג,ניתן לומר כי היתרונות הבולטים הינם;תרומה שווה של ההורים בגדולהקטינים ועיצובם, חשיפה זהה לדמות גבר ואישה,העדר תחושת אובדן הקיימת,לעיתים אצלקטינים שחוו פרידה וכו'.
לעומת זאת,ניתן לומר,כי החיסרון הבולט בהסדר זה, בהשוואה למשמורת בידי הורה אחד,הינו קונפליקט נאמנות בעוצמה רבה יותר עבור הקטינים.
דמי מזונות
בהסכם הגירושין,ישנו הסדר מפורט ביחס למזונותהקטינים ולצרכיו השונים.
מזונות הילד כוללים את כלל ההוצאות בגין גידולהילד,הכוללים;מזון,בגוד,הנעלה חינוך הוצאות רפואיות ,פנאי ובלויים,הוצאות מדורואחזקת בית-המחושבות באופן יחסי.
על פי הדין,במקרה של ילדים יהודים,חל הדיןהדתי, הווה אומר, על האב לשאת בכל צרכי הילד עד גיל 6 שנים,ומגיל זה ועד גיל 15שנים על האב לשאת בצרכיו ההכרחיים של הילד.
צרכים הכרחיים-מהם?
"צרכים הכרחיים הוגדרו ע"י בימ"ש כמזון,בגוד והנעלה.
בנוסף,הוכרוכ"צרכים הכרחיים"- חלקם של הילדים בשכ"ד ובהוצאות הבית,וצרכים הכרחיים מינימאלייםשל הילד הספציפי כגון הוצאות רפואיות חריגות של אותו ילד. לגבי הוצאות שמעלהמינימום ההכרחי ,המוגדר כ"צרכים הכרחיים" ,על האב והאם בצוותא חדא, להשתתף בהם לפימידת יכולתם.
באשר לילד מעל גיל 15 ועד גיל 18 – החיוב במזונותיו מוטל באופןשווה על שני ההורים. יצויין, כי קיימת הנחה בדבר תלותם של ילדים בהוריהם מגיל 18ועד סיום שירותם הצבאי ,ועל כן מקובל, כי משולמים מזונות לילדים עד לסיום שירותםהצבאי (שרות חובה) ,בשיעור של 1/3 מסכום המזונות המלא ששולם ערב הגיוס לצה"ל.
תוקף של פסק דין
הסכמים מעין אלו ,לא די שהוסכמו ואושרו ביןהצדדים, אלא יש צורך לאשרם בבהמ"ש לענייני משפחה,או בביה"ד הרבני, אשר בוחנים אתהוראות ההסכם,את הסכמות הצדדים ואת טובת הקטינים,ומעניקים להסכם תוקף של פסק דין.
חשוב להדגיש, כי אשור ביהמ"ש ונתינת תוקף של פסק דין,איננו דבר פורמאלי גרידא. אשור ביהמ"ש מהווה את "השיניים" להסכם על ידי כך,שהוא,מאפשר לצדדים או למי מהםלאכוף את ההסכם בשעת הצורך,ולהפעילו,באמצעות לשכת ההוצל"פ עם כל הכלים המשפטיים,אשרמעניקים לנו חוק ההוצאה לפועל והתקנות שהותקנו מכוח החוק .
סופיות ההסכם
יש חשיבות לכך, כי הסכם יהיה סופי ובלתי ניתן לפתיחה מחדש, בכדי למנועעינוי דין של הצדדים,ובכדי להעניק למערכת ,אשר ידעה זעזועים –יציבות.
יחד עםזאת ישנם שני נושאים בהסכם ,אשר מעתם טיבם וטבעם הינם נושאים דינאמיים העתידיםלהשתנות במהלך תקופת חיותו של ההסכם.
הסכם מזונות ומשמורת ואף פסק דין למזונותולמשמורת ,יכולים להשתנות ,כאשר חל שינוי נסיבות מהותי.
יחד עם זאת, יצויןכי בהמ"ש נוטים פחות לקבל תביעות של הקטנת מזונות מאשר תביעות להגדלתם עקב שינוינסיבות מהותי, והדגש הוא על המילה מהותי.
נטל הראיה
הנטללהוכיח, כי חל שינוי מהותי בנסיבות, מוטל על שכם העותר לשינוי המזונות, דהיינוהתובע.
לצורך כך, על התובע להוכיח את המצב ששרר בעבר ואת המצב ששרר ביום הגשתהתביעה .
יודגש, כי ביהמ"ש בדונו בתביעה לשינוי שעור דמי המזונות, אינו פועלב"חלל הריק", שבו הכול פתוח לבדיקה, ואינו בוחן את נושא המזונות מחדש. לפיכך, אפילויגיע בית המשפט למסקנה, כי, אם היה נדרש היום לקביעת מזונות הילדים, בנסיבות דומות,היה פוסק סכום מזונות שונה, הרי, למרות זאת, לא יחול שינוי בדמי המזונות אשר נקבעועל ידי בית המשפט בהליך קודם או בהסכם בין הצדדים, אלא אם וככל שהוכח שינוי נסיבותמהותי כאמור.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשוםמקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדבריםנכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינהנועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. איןלהסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלתכל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אביטל רבינוביץ

רח' תובל 11, רמת גן בית לזרום 52522 

טל': 5751505 -03

פקס: 9094477 -03
דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שעות פעילות: א' – ה' 08:30 – 17:00

 

נבנה ע״י אדאקטיב © כל הזכויות שמורות לאביטל רבינוביץ

קישורים

פסקי דין

כתובות וטלפונים חיוניים

חטיבת הנדל"ן

שירותי נוטריון

טיפים

צור קשר

מידע נוסף