הליכי גירושין - "עוד מעט הכול ייגמר"
טל': 5751505- 03 פקס: 9094477 - 03

הליכי גירושין - "עוד מעט הכול ייגמר"הליכי גירושין - "עוד מעט הכול ייגמר"
על פירוק שיתוףבמקרקעין כזרז לסיום הליכי גירושין בין בני זוג
מאת: עו"ד אביטל רבינוביץ
לית מאן דפליג, כי תביעה לפירוק שיתוף בדירת המגורים מהווה "שוט" ואמצעי משפטי נוקשה, אשר יש בו בכדי לזרז את פירוקה של מערכת הנישואין, לחפצים בכך.
בעצם הגשת תביעה זו, מכריז התובע "מלחמה", ומאותת שפניו לגירושין- ויהי מה.
לעיתים קרובות, יש בכוחה של תביעה זו בכדי לסיים הליכים סבוכים, מתישים ועקובידם (תרתי משמע).
במאמר זה, ננסה לבחון מה משמעותה של תביעה לפרוק שיתוף, תוצאותיה ? הקיימות לנתבע טענות הגנה כלשהן? ועוד .
מקור החיוב הספציפילפירוק השיתוף במקרקעין מצוי בסעיף 37(א) לחוק המקרקעין,התשכ"ט-1969, (להלן:"החוק")המורה כדלקמן:
"כל שותף במקרקעין משותפים, זכאי בכל עתלדרוש פירוק השיתוף".

הסעיף הנ"ל הינו ברור וחד משמעי המאפשר לשותףבמקרקעין לדרוש את פירוק השיתוף בכל עת מבלי שמאפשר למי מהשותפים לחוות דעה אולהתנגד לפירוק השיתוף.בדונו בתביעה לפירוק השיתוף אין לבית המשפט כל שיקול דעת, ודיבבקשתו של אחד השותפים כדי להקנות לו את הזכות לפירוק.
האם אמירה גורפת זו, נכונה גם כשמדובר בפירוק שיתוף ביחס לנכס משפחתי, להבדיל מפירוק שיתוף בין שותפיםזרים, אשר אינם מקיימים קשרי משפחה?
נקבע בפסיקה, כי על פירוק השיתוף חליםדיני הקניין, ולצורך פירוק השיתוף דין שני בני הזוג כדין זרים מבחינת זכויות הקנייןכל זמן שאלו רשומות ע"ש שניהם.
הזכות המוחלטת לפרוק שיתוף בהתאם לסעיף 37 (א) לחוק,סויגה בשני מקרים והם;
א. במקרה בו הורה בית המשפט על פירוקהשיתוף במקרקעין משותפים בדירת מגורים,תעוכב המכירה, עד שיוכח, כי ישנו מדור חילופיהולם לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם,יחדיו.(סעיף 40 (א) לחוק)
ב. יש לעמוד בעקרון תום הלב (בהתאם לסע' 39 לחוק החוזים חלקכללי),התשל"ג-1973, ומכוח הוראות סעיף 61 (ב) לחוק הנ"ל). הלכה למעשה נפסק שיש מקוםלהפעיל את שקול הדעת מול סעיף 37 (א) לחוק, רק במקרים קיצוניים ביותר של העדר תוםלב .
טענה שנטענת לא פעם ע"י הנתבע/ת בניסיון להימלט מפירוק השיתוף היא, כיניתן לחלק את הבית חלוקה בעין.
טענה זו שאובה מכוח סעיף 39 לחוק, לפיה המחוקקנתן עדיפות לפירוק שיתוף דרך חלוקה בעין, ורק במקרים שהמקרקעין אינם ניתנים לחלוקה, או אם החלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים, יהיה פירוק השיתוף בדרך של מכירתהמקרקעין וחלוקת הפדיון.
לאור האמור לעיל, על התביעה לציין, במפורש,כיבפירוק השיתוף הנדרש לא ניתן לבצע חלוקה בעין ולחילופין בצוע בעין יסב נזק כלכלי.
ועוד, בדומה לכל סוגיה משפטית, יש להתחקות אחרי התכלית השיפוטית.
והרי "פירוק שיתוף במקרקעין נועד להרחקת השותפים זה מזה, ובייחוד אמורים הדברים בשותפיםשהם צהובים זה לזה ... בא החוק ומאפשר להפריד בין הדבקים . התכלית אליה שואף החוקהיא זו שמעתה ואילך יהיו השותפים לשעבר זה בצד זה ולא- זה בתוך זה." (ע"א 1017/97רידלביץ נ' מודעי פד"י נב(4)625)
ואכן ביהמ"ש המחוזי (הש' חיים פורת בעמ"ש 1119/99 ) אמץ דעה זו, תוך שהחליט, כי לאור היחסים המעורערים בין בני הזוג, איןלבצע חלוקה בעין,והסיכוי היחיד לפתרון הבעיה הוא מכירת הנכס כולו.
ישנםנתבעים המנסים לחמוק מתביעה לפירוק שיתוף בדרך של הגשת תביעה לשלום בית,בטענה כיפרוק השיתוף ימנע כל סיכוי לשלום בית.
בתי המשפט דחו טענה זו בקובעם, כי תביעתשלום בית אין בה בכדי לעכב את פירוק השיתוף.
לא זו אף זו, תביעת צד לשלום בית, מחייבת דווקא את פירוקו המהיר של השיתוף בבית, לאור התמשכותם הצפויה של ההליכים.
כב' הנשיא ברק קבע בפסק דין מנחה (הלכת בר-אל ע"א 4358/01) קבע: "לעיתים, ובמיוחד כאשר ההתדיינות בפני בית המשפט עלולה להיות מורכבת וארוכה, יהיה מקוםלהורות על פירוק השיתוף באופן מהיר... דחיית הליכי פירוק השיתוף בדירה יכולה להכבידעל אחד הצדדים באופן שאינו נאות. במצב שכזה טוב יעשה בית המשפט אם יורה לפרק אתהשיתוף ללא עיכובים נוספים... דיון מורכב שצפוי להימשך זמן רב יכול שיהווה שיקולהמתנגד לעיכוב פירוק השיתוף בדירת המגורים... לפעמים יכול פירוק שיתוף מהיר יחסיתבדירת המגורים להסיר אבן נגף להסדרת יתר הנושאים הנתונים במחלוקת".
מעתהאמור, כי דין תביעה לפירוק שיתוף להתברר ללא שיהוי וללא עיכוב.
האמור לעילנכון ביתר שאת כשצפויים בנסיבות העניין, דיונים מורכבים ומסורבלים, וכשאחד הצדדיםמחזיק בשוט ששמו "שלום בית", בכפוף לסייג של חיוב התובע (במקרה שזה הבעל), במדורחילופי המתאים לצרכי הקטינים והמחזיק בהם.
המציאות מוכיחה, כי ברוב רובםשל המקרים,לאחר פירוק השיתוף,הדרך "סלולה" לקראת הגירושין המיוחלים...
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמשכיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועדכתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינהנועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. איןלהסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אביטל רבינוביץ

רח' תובל 11, רמת גן בית לזרום 52522 

טל': 5751505 -03

פקס: 9094477 -03
דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שעות פעילות: א' – ה' 08:30 – 17:00

 

נבנה ע״י אדאקטיב © כל הזכויות שמורות לאביטל רבינוביץ

קישורים

פסקי דין

כתובות וטלפונים חיוניים

חטיבת הנדל"ן

שירותי נוטריון

טיפים

צור קשר

מידע נוסף